Algemene voorwaarden

Box

Algemene voorwaarden Galant

Op de Galant website kunnen vrijwilligers en organisaties informatie en advies vinden. Galant spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Links naar en documenten van andere partijen (o.a. Rijksoverheid) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Galant is niet aansprakelijk voor contacten, acties en afspraken van gebruikers die voortvloeien uit het gebruik van de website.

Galant behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan gebruiker(s) mededelingen te hoeven doen.

Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij Galant/Farent. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onderdelen en content van deze website voor eigen gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Galant, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), of tenzij anders aangegeven is.

Galant verleent diensten aan inwoners, vrijwilligers, non-profitorganisaties, ondernemers/bedrijven en partners in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De inzet van onze dienstverlening dient altijd een algemeen maatschappelijk doel/belang. Galant bemiddelt niet in vrijwillige inzet en/of sponsoring voor particulieren en/of commerciële partijen.

Galant behoudt zich het recht voor dienstverlening te weigeren aan rechtspersonen waarvan de werkzaamheden in strijd zijn met de openbare orde en/of artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Galant is onderdeel van Farent sociaal werk. Als je ontevreden bent over de dienstverlening van Galant dan horen wij dit graag, zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Je kunt ook een klacht bij Farent indienen.

Algemene voorwaarden Vrijwilligersacademie

De VrijwilligersAcademie is een onderdeel van Galant vrijwilligerscentrale ’s-Hertogenbosch.

De VrijwilligersAcademie biedt workshops aan voor vrijwilligers die zich inzetten of wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vrijwilligers zijn werkzaam voor een non-profit organisatie (stichting, vereniging of burgerinitiatief).

De term ‘workshop’ kan ook staan voor een activiteit, bijeenkomst, lezing, training, debat of cursus.

De VrijwilligersAcademie spant zich in om met het workshopaanbod zoveel mogelijk te voldoen aan scholingswensen van vrijwilligers en organisaties. We kunnen helaas niet alle wensen op het gebied van workshops inwilligen. De VrijwilligersAcademie organiseert geen workshops met officieel erkende certificeringen.

Inschrijving en betaling workshop-deelname

Via de website kunnen vrijwilligers zich inschrijven en betalen voor een workshop. De deelnemer ontvangt een bevestiging per e-mail van de inschrijving en betaling. Vanaf dat moment heeft de deelnemer een overeenkomst met Vrijwilligersacademie.

Vrijwilligers werkzaam bij een organisatie met een lidmaatschap van de Vrijwilligersacademie registreren bij inschrijving voor een workshop een kortingscode en hoeven geen deelnamekosten af te rekenen. Zij ontvangen wel een e-mail bevestiging van inschrijving. Vanaf dat moment heeft de deelnemer een overeenkomst met Vrijwilligersacademie.

Ten behoeve van de communicatie over en deelname aan een workshop registeren we de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam deelnemer
  • E-mailadres deelnemer
  • Telefoonnummer deelnemer
  • Organisatie waar de deelnemer vrijwilligerswerk doet
  • Bij lidmaatschap: kortingscode van de organisatie

Gegevens worden bewaard in een beveiligd CRM en alleen gebruikt voor deelname aan en communicatie over ons scholingsprogramma. De gegevens worden 1 jaar bewaard, tenzij de deelnemer ons schriftelijk verzoekt de gegevens eerder te verwijderen.

Betaling van deelnamekosten per workshop geschiedt via IDeal.

Deelnamekosten van organisaties met een lidmaatschap worden voldaan door de organisatie op basis van facturen.

Alle prijzen van de Vrijwilligersacademie zoals vermeld op de website zijn inclusief BTW.

Annulering, afgelasting en restitutie

Is de deelnemer verhinderd, dan ontvangen wij graag een afmelding per e-mail of telefoon.

Als een deelnemer vaker dan 2x zonder kennisgeving afwezig is, behoudt de Vrijwilligersacademie zich het recht voor deze persoon uit te sluiten van deelname aan toekomstige workshops.

Als de deelnemer actief is bij een organisatie die bij ons een lidmaatschap heeft, dan wordt de betreffende vrijwilligerscoördinator hierover ingelicht.

Mocht de deelnemer bij een workshop die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, de eerste keer niet kunnen deelnemen, dan vervalt daarmee de mogelijkheid tot verdere deelname aan die workshop en wordt men verzocht op een later tijdstip opnieuw voor deze workshop in te schrijven.

De Vrijwilligersacademie behoudt het recht om een workshop te annuleren. Wij zullen hier zo snel als mogelijk over communiceren.

Bij afgelasting van de workshop door Vrijwilligersacademie krijgt de deelnemer het volgende aanbod en maakt men een keuze uit onderstaande mogelijkheden:

  • Kosteloos inschrijven voor één andere workshop van Vrijwilligersacademie, die binnen een kalenderjaar plaatsvindt.
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken teruggestort.

Bij annulering door de deelnemer geldt:

  • Tot 48 uur voor aanvang: deelnemer krijgt binnen 4 weken het bedrag teruggestort.
  • 0 uur – 48 uur voor aanvang: geen restitutie en andere inschrijving mogelijk. Deelnemer kan een andere vrijwilliger vragen om aan deze workshop deel te nemen in zijn/haar/hen plaats.

Voor bovenstaande afspraken geldt dat verzoek om inschrijving voor een plaatsvervangende workshop/deelnemer vooraf via e-mail en/of telefoon met de organisatie van Vrijwilligersacademie gecommuniceerd wordt. Vrijwilligersacademie zal het verzoek fiatteren of afwijzen.

Certificaten en workshop-informatie

Indien na het volgen van een workshop een certificaat of aanvullende informatie wordt verstrekt door de workshopleider, dan ontvangen de deelnemers deze per e-mail, maximaal 5 dagen na het volgen van de workshop.

Bij een workshop bestaande uit meerdere bijeenkomsten, wordt door de workshopleider bij de eerste bijeenkomst aangegeven aan welke voorwaarden men moet voldoen om voor een deelnamecertificaat in aanmerking te komen.

In overleg met de workshopleider kun je eventueel hand-outs en dergelijke van de workshopleider ontvangen. Dit kun je zelfstandig tijdens de workshop met de workshopleider regelen. Vrijwilligersacademie kan hierin niet voorzien.

Gedragscode

Tijdens workshops van de Vrijwilligersacademie verwachten wij dat je respectvol gedrag toont naar je mededeelnemers en de workshopleider. Is je tijdens een workshop persoonlijke informatie ter ore gekomen, dan hoort dit thuis in de workshop en niet daarbuiten.

Wanneer de Vrijwilligersacademie signalen ontvangt dat men niet respectvol is naar en niet vertrouwelijk omgaat met informatie van mededeelnemers en workshopleider, dan kan betreffende deelnemer en/of workshopleider hierop aangesproken worden. Bij ernstige situaties kan de  Vrijwilligersacademie besluiten om de betreffende deelnemer/workshopleider uit te sluiten van toekomstige deelname aan het programma van de Vrijwilligersacademie.

Klachten

De Galant Vrijwilligersacademie is onderdeel van Farent sociaal werk. Als je ontevreden bent over de dienstverlening van de Vrijwilligersacademie dan horen wij dit graag. Door te luisteren naar klachten kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Je kunt ook een klacht bij Farent indienen

Wanneer er onduidelijkheid ontstaat over afspraken en/of gedrag, zal de Vrijwilligersacademie altijd hoor en wederhoor plaats laten vinden. Uiteindelijk heeft de Vrijwilligersacademie het recht om te besluiten.

Heb je nog vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden, dan kun je deze stellen via het contactformulier op deze website.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Aanmelden
Wist je dat onze Galant vacaturebank is uitgebreid met groepsklussen en vrijwilligerswerk voor jongeren? Nieuw in de vacaturebank Galant: klussen voor jongeren en groepen!