Coronahulp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Klik hier voor meer informatie
 

Galant adviseert organisaties & vrijwilligers

Steunmaatregelen voor organisaties tijdens corona

Klik op de blauwe titels (links) voor meer informatie 

Maatregelen van de Rijksoverheid:

TOGS (tegemoetkoming ondernemingen getroffen sectoren) :
Via de regeling TOGS kan een specifieke groep ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Of je in aanmerking komt, hangt o.a. af van de SBI-codes waarmee je organisatie bij KvK geregistreerd is.
Zoektool SBI-codes

NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid):
Ondernemers kunnen met de maatregel NOW tot maximaal 90% van hun loonkosten voor betaalde medewerkers vergoed krijgen.

TOZO (tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers):
De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Belastingmaatregelen:
Betalingsuitstel van belastingen voor bedrijven/organisaties en verlaging van invorderings- en belastingrente.

Energiebelastingen:
Bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer:
• Ze iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangen.
• De eindfactuur betrekking heeft op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand (dus geen voorschot).

Borgstelling MKB-kredieten:
Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie.

Aanvullende ondersteuning culturele sector:
Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. De 300 miljoen euro extra is opgebouwd uit vier onderdelen:
• het ophogen van subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.
• verhogen bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.
• de zes rijkscultuurfondsen krijgen extra budget voor ondersteuning van cruciale instellingen in regio’s en steden.
• de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen worden verhoogd. Cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, kunnen bij Cultuur+Ondernemen terecht.

Fondsen voor corona-initiatieven:

Kleinecoronahulp:
Stichtingen, verenigingen en initiatieven van min. 3 personen kunnen voor speciale projecten (tegen eenzaamheid, voor dak- en thuislozen en voedselvoorziening in noodgevallen) een bijdrage van max. €2500,- aanvragen.

Fonds Sluyterman van Loo:
Fonds Sluyterman van Loo wil ondersteuning geven aan Corona gerelateerde projecten voor ouderen. Deze aanvragen zullen versneld behandeld worden, binnen een week heb je antwoord.

Kansfonds:
Om te kunnen blijven omzien naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, stelt Kansfonds extra geld beschikbaar. Initiatieven die extra hulp nodig hebben om kwetsbare groepen door deze crisis heen te loodsen, kunnen contact opnemen met de projectadviseurs.

Buurtcultuurfonds:
Het Buurtcultuurfonds is een versnelde procedure gestart voor projecten die een cultuurimpuls geven op buurtniveau in deze lockdown-tijden.

Stichting Boschuysen:
Steunt initiatieven voor jeugd tijdens de coronacrisis.

Financiële steun voor (lokale) organisaties:

Rabobank Coöperatief Fonds:
Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die een zakelijke rekening hebben bij de Rabobank, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het Coöperatief Fonds.

Steunmaatregelen sport:

Coronanoodfonds Sport (NOC*NSF):
NOC*NSF zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Er is nog geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.

Steunpakket gemeenten en sportverenigingen (in ontwikkeling):
Het kabinet stelt 110 miljoen euro ter beschikking om tegemoet te komen aan de noden van de Nederlandse sportverenigingen. Met gemeenten wordt gesproken over allerlei maatregelen die lokaal kunnen worden genomen zoals het opschorten van het innen van huur en belastingen. Er is nog geen informatie over aanvragen of verdeling van gelden.

Steunpakket KNVB voor amateur voetbalverenigingen:
De KNVB stelt een financieel pakket aan maatregelen samen voor alle aangemelde amateurclubs. De maatregelen zijn deels al bekend (zoals naar rato restitutie van wedstrijdgelden) en deels worden ze nog benoemd. Clubs hoeven zich hiervoor niet aan te melden. KNVB zal dit pro actief naar de clubs inzetten en zo veel als mogelijk meenemen in de eindafrekening via de rekening courant.

Steunmaatregelen cultuur en erfgoed:

Loket voor Brabantse erfgoedsector:
verzamelt ervaringen en opmerkingen en gebruikt die – uiteraard alleen met toestemming – in gesprek met de provincie Noord-Brabant over mogelijke oplossingen voor de noden in het erfgoedveld.

Loket voor Brabantse cultuursector:
Kunstloc Brabant brengt op dit moment proactief in kaart welke impact de maatregelen hebben op het Brabantse culturele veld en is hierover in overleg met de Provincie Noord-Brabant.

Overzicht steun- en coulancemaatregelen cultuursector:
Overzicht van maatregelen bij overheden en fondsen voor culturele organisaties en zelfstandigen.

Digitale verdienmodellen in de cultuurwereld:
Een overzicht van manieren voor betaald digitaal cultuuraanbod, als alternatieve inkomstenbron tijdens de coronaperiode.

Actiecampagnes Voor de Kunst:
Crowdfundingplatform Voor de Kunst biedt de mogelijkheid om een actiecampagne te starten waarmee geworven kan worden zonder concreet doel en zonder vaste looptijd. Donateurs steunen een maker of instelling die momenteel inkomsten misloopt.

Q & A Cultuureducatie en cultuurparticipatie:
Veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van de coronacrisis voor cultuureducatie en -participatie.

Reguliere subsidiemogelijkheden cultuur:
Cultuurbosch heeft verschillende fondsen voor je op een rij gezet.

Coulancemaatregelen fondsen:

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is op dit moment coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen en roept op nieuwe cultuur- en natuurprojecten te blijven indienen. Geen specifieke financiële steun voor kosten door coronacrisis.

Het VSBfonds – voor sociale en culturele projecten – gaat coulant om met afspraken over de realisatietermijn voor projecten en met eventuele terugvordering van de donatie.